Občianske združenie Zohorské Ozveny vzniklo schválením stanov ustanovujúcim zhromaždením členov prípravného výboru 15. 2. 2006.

Postavenie združenia

 1. Pravidelná výchova a vzdelávanie mládeže a dospelých v oblasti hudby.

 2. Organizácia otvorená pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, národnosť, vzdelanie.

 3. Hlavné zameranie: výchova a vzdelávanie v oblasti zborového spevu, hry na hudobné nástroje, spev rôznych hudobných žánrov, realizácia kultúrnych programov a podujatí.

 4. Hlavné poslanie: neformálne vzdelávanie v oblastiach uvedených v bode 1 , metodický, konzultačný, informačný, školiaci servis členom združenia, spolupráca organizačných zložiek združenia, uskutočňovanie spoločných podujatí.

 5. Realizačná forma: pravidelné nácviky, jednodenné a víkendové akcie na Slovensku a v zahraničí , výmena skúsenosti, cezhraničná spolupráca so susednými regiónmi

Členstvo

 1. Členom sa môže stať jednotlivec, skupina alebo združenie, ak súhlasí so stanovami a programom združenia. Členstvo v iných organizáciách, občianskych združeniach týmto nie je obmedzené.
 2. Členom združenia je ten, kto súhlasí s programom združenia , podpíše prihlášku a zaplatí členský príspevok na bežný rok.
 3. Čestným členom združenia sa môže stať osoba, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o rozvoj  združenia.
 4. Členstvo zaniká:
  • písomným oznámením o vystúpení z organizácie
  • nezaplatením členského príspevku  za bežný rok, najneskôr do 1 mesiaca po jeho uplynutí
  • vylúčením, ak sa člen dopustí závažného porušenia stanov
 5. Práva členov:
  • zúčastňovať sa spoločných akcií organizovaných združením
  • podieľať sa na výhodách, ktoré poskytuje združenie
  • byť informovaný o rokovaniach združenia
  • podávať návrhy, sťažnosti a otázky správnej rade a dostať na ne písomnú odpoveď do 30 dní
  • vystúpiť zo združenia
 6. Povinnosti členov:
  • dodržiavať stanovy združenia
  • riadne platiť členské príspevky 

Stanovy na stiahnutie - aktualizované v roku 2017